Do naszego antykwariatu została dodana pozycja „Everyday Life and Literature in Antiquity”, która jest równocześnie pierwszym tomem serii wydawniczej „Classica Cracoviensia” poświęconym w całości zagadnieniu związków literatury greckiej i rzymskiej z życiem codziennym w starożytności. Obrazuje to już sam tytuł tego zbioru „Everyday Life and Literature in Antiquity”. Ogólnie biorąc, pośród pomieszczonych tam artykułów wyróżnić można trzy zasadnicze kategorie tematyczne. Przede wszystkim prace o charakterze teoretycznym i ogólnym, a mianowicie rozprawę J. Janik na temat koncepcji państwa w filozofii Platona i Arystotelesa, H. Wolanina o odbiciu ateńskiego życia codziennego w sferze języka i J. Styki o realizmie w rzymskich poglądach estetycznych. Trzy inne opracowania dotyczą obrazów życia codziennego w różnych gatunkach poezji antycznej: K. Korusa – w Mimach Herondasa, A. Bobrowskiego – w elegiach Tibullusa i S. Stabryły – w poezji Horacego. Wreszcie pozostałe trzy prace ukazują pewne aspekty kultury materialnej i zycia gospodarczego w świetle literatury greckiej i rzymskiej: artykuł M. Salomona o monetach epigramach Palladasa, L. Morawieckiego o monetach w literaturze rzymskiej i K. Bugajskiej-Rekuckiej o greckich świadectwach literackich na temat obróbki metalu. Prace prezentowane są w języku angielskim i niemieckim, dołączono polskie streszczenia. I to wszystko w cenie 12,00 zł. [opracowano na podstawie przedmowy prof. Stanisława Stabryły] – Angie